billigtelavtal.png

Binda elavtal

Topplista med billiga bundna och rörliga elavtal - 2023

På Billigtelavtal.se går vi igenom vad binda elavtal innebär. Här kan du också enkelt jämföra elavtal och spara upp till 1 200 kr!

elbolag
1
fortum logo

1. Fortum

Fast & Rörligt
2
telge-energi-logotype

2. Telge Energi

Fast & Rörligt
3
Skellefteå-Kraft

4. Skellefteå Kraft

Fast & Rörligt

Vad betyder det att binda sitt elpris?

Att binda elavtal innebär att man säkrar sitt elpris till en och samma kostnad (kr/kWh), oavsett hur mycket el man förbrukar. Man kan se ett bundet elavtal som en försäkring mot högre elpriser. Fördelen är att elräkningen aldrig sticker iväg oväntat samtidigt som man har jämna, planerbara månadskostnader för el. Däremot brukar därmed också kostnaden sett till totalen bli lite högre än om man har ett rörligt billigt elavtal.

Fördelar med att låsa elpriset

Genom att binda elavtal säkrar man kostnaden för sin elkonsumtion och behöver inte oroa sig för fluktuerande priser på elmarknaden. Detta skapar också en förutsägbarhet av storleken på elräkningarna, vilket många hushåll uppskattar. Det finns ett värde i att veta att om man har en låg inkomst och liten marginal i hushållets budget så är det enda som kommer öka ens elräkning ens egen förbrukning, inte ändringar i elpriset.

Nackdelar med bundet elavtal

Problemet med ett fast pris i ett elavtal är kostnaden. Eftersom elföretaget som står på andra sidan av avtalet förbinder sig att hålla priset konstant, liknar det i viss utsträckning en försäkring mot stigande elpriser. Precis som att man får betala för en försäkring, lägger även elleverantören på en marginal på det erbjudna, fasta priset. Detta innebär i slutändan att kostnaden generellt är lite högre jämfört med ett rörligt elavtal.

Att binda eller inte binda sitt elpris 2023

En snabb återblick av 2022 visar på ett år av extremt volatilt elpris. Främsta anledningen då och även nu är den accelererande och pågående omställningen av energiproduktionen i Europa, från stabil produktion, såsom kärnkraft, till förnybara källor som producerar ström mer oregelbundet. Detta i kombination med kriget i Ukraina och andra geopolitiska faktorer har skapat en enorm turbulens på marknaden med höga elpriser som följd. Rörliga elavtal följer utvecklingen upp och ner, medan fasta priser riskerar att bindas högt eller tursamt vid lägre pris. Prognosen för elpriset 2023 blir därför ovanligt svår att ställa.

Ska man binda elavtal nu?

Under 2022 har hela Europa och därmed även Sverige haft höga elpriser sett ur ett historiskt perspektiv. Detta innebär att det generellt sett vore en sämre tidpunkt att binda priserna. Däremot behöver inte historiska priser vara någon sanning eller något som återkommer, utan om några månader eller något år kan det vara så att man ser tillbaka på nuläget och tycker dessa priserna hade varit fördelaktiga att binda på.

Det har även genomförts studier angående när på året man ska binda elpriset, men de har visat att det inte funnits någon särskild årstid eller månad som varit mer fördelaktig än någon annan. Sammanfattningsvis så är elmarknaden och därmed elpriset beroende av så många faktorer så att det är svårt att sia om utvecklingen framöver. I slutändan handlar det därför mer om frågan om man vill binda sitt elavtal och isåfall hur länge.

Faktorer i val av elavtal

Som med många andra val är valet mellan bundet och rörligt elavtal något som beror på ens preferenser.

1. Har hushållet marginal i sin budget och klarar av lite svängningar i elräkningarna månad till månad så passar rörligt elpris, just av anledning att totalkostnaden generellt sett är lite lägre.

2. Har hushållet låga marginaler och/eller kanske föredrar mer jämna elkostnader är det bättre att binda elavtalet.

3. Med energipriser som varit ovanligt volatila under året och elproduktion som går mot att vara mer och mer fluktuerande ökar svårigheten att hitta ett fast pris vid ett bra tillfälle.

Vilka alternativ finns till att binda elpriset?

Ett alternativ till bundet samt traditionellt mix-elavtal (t.ex. 50/50 bundet/rörligt året om) är att dela upp perioderna på t.ex. bundet under vinterhalvåret och rörligt på sommarhalvåret, något vissa elföretag erbjuder, ett så kallat säsongsbundet elavtal.

Därutöver finns även alternativet med ett så kallat expertförvaltat elavtal. Detta innebär kortfattat att man låter sitt elabonnemang vara del i en större pool av elavtal som en expert förvaltar.

Säsongsbundet eller vinterbundet elavtal

Generella prismönstret på el är att det är dyrare på vinterhalvåret och billigare på sommarhalvåret. Då elkonsumtionen också är högre under vintern innebär det en stor skillnad i slutändan på elräkningarna för perioderna. För att minska osäkerheten i exakt hur stor denna skillnad blir och skapa mer förutsägbarhet i budget, kan man binda elpriset säsongsmässigt. Säsongen kan vara egenvald men naturliga valet brukar ligga på att binda för vintersäsongen.

Ett säsongsbundet avtal

För att t.ex. dra fördel av lägre elpris under sommarhalvåret och ett högre under vinterns kalla dagar, kan man använda sig av ett säsongsbundet avtal. Det innebär då att man exempelvis har ett rörligt elpris halva året och fast elpris andra halvan. Det innebär inte att man automatiskt betalar mindre under t.ex. vinterhalvåret, men att man slipper oroa sig för att elräkningen skjuter väldigt i höjden.

Bundet elpris på vinterhalvåret

Då vintern är vad många hushåll oroar sig för när det gäller elräkningen, är det för vinterhalvåret hushållen är intresserade av att binda sitt elpris. Hushållet kan då slippa oron för ett elpris som skjuter i höjden under t.ex. extra kalla dagar. Problemet är att priset man binder till inte är samma som elpriset under sommaren, utan det blir ändå högre pris kombinerat med högre elkonsumtion.

Expertförvaltat elavtal

Ett expertförvaltat elabonnemang är när man som konsument låter en professionell (därav namnet expertförvaltat) person på elmarknaden administrera ens elavtal för att kunna utnyttja tillfällen när det är fördelaktigt för att binda elpriset. Genom att denna expert inte bara arbetar med ens eget elavtal, utan förhandlar med en stor mängd elavtal och därmed en stor mängd elkonsumtion, kan denne förhandla sig till bra priser och villkor, vilket gynnar en själv.

Detta alternativ till fast elabonnemang tillhandahåller dock inte alla elbolag, men tillräckligt många för att det ska finnas som en möjlighet om man är ute efter ett sådant. Fördel med expertförvaltat avtal är att det är en professionell aktör som sysslar med elmarknaden på heltid som tar beslut om att binda eller inte, vilket borde innebära högre chans till bra priser jämfört med om man själv är oinsatt försöker.

Har fast eller rörligt elpris lönat sig historiskt?

Generellt kan man se att rörligt elpris över tid har varit det rätta valet, sett ur ett totalkostnadsperspektiv. Detta har sin grund i att elhandelsbolagen vid försäljning av el till ett fast pris behöver säkra en uppskattad mängd el till detta pris på marknaden, vilket innebär en kostnad för dem. Denna kostnad har elföretagen såklart inget intresse av att själva bära, utan den överförs till priset till kunden.

Olika bindningstid för fast pris

Att använda elabonnemang med fast pris som tro på att man ska få en generell lägre kostnad jämfört med rörligt pris, har traditionellt sett visat sig falskt, bortsett från specifika situationer. Däremot om man endast ser till senaste årens utveckling, har man kunnat urskilja en liten kostnadsskillnad mellan olika bindningstider. Ett exempel är att man har kunnat se att det generellt inneburit lägre kostnad att binda 3 år istället för 1 år.

Lönar sig i rörligt elpris framtiden

Ingenting går att säga med säkerhet om vad som kommer vara bäst om man tittar framåt, men hittills har rörligt elavtal varit det som har haft lägst totalkostnad oavsett hur läget sett ut i världen. Det är ingen garanti att det fortsätter vara fallet, men den extra kostnaden för elföretag att säkra priset för fasta elabonnemang borde allt annat lika alltid innebära en lite högre totalkostnad i slutet för kunden.

När på året ska man binda elavtal?

Studier har visat att även om priserna tenderar att röra sig i säsongsmönster på elmarknaden så finns det ingen fördel att binda elavtal vid en specifik tid. Detta då elleverantörer helt enkelt tar hänsyn till de säsongsmässiga svängningarna i priset i sina modeller för att erbjuda ett fast pris. Även tillfälliga händelser som påverkar elpriset uppkommer, vilket kan vara fördelaktigt eller ej för bundet pris, däremot är de inget man kan planera för.

Binda elpriset på sommaren?

En vanlig myt som finns är att man vill binda sitt elpris på sommaren, då elpriset generellt är lägre än t.ex. på vintern. Det finns dock inget som stödjer teorin att detta stämmer och är något man kan dra nytta av. Studier har snarare visat att det inte finns någon tid på året då det är mer fördelaktigt att binda elpriset, utan slumpen eller tillfälligheter kan göra det billigt.

Eftersom variationer i elpriset är säsongsmässiga och återkommande årligen, är de också inprisat i ett fast pris. Det finns alltså ingen enkel vinst att göra genom att binda ens elpris på sommaren till ett lågt pris för att sedan kunna utnyttja detta till vintern, utan det har elföretagen med i kalkylen när de erbjuder fast pris. Tillfälligheter kan självklart göra det billigare trots allt, men en systematisk fördel finns inte.

Skiljer det sig mellan olika bundna avtal?

Man kan binda elavtal på olika tidsperioder vilket då skiljer olika avtal från varandra. Men även olika elleverantörer har olika priser för olika bindningstider. Bortsett från bindningstiden finns även alternativ att binda sitt elavtal delvis i form av ett mixavtal eller säsongsbundet. Precis som med andra elavtal skiljer sig ett bundet elabonnemang sig åt beroende på elföretag som erbjuder och vilka kampanjer eller erbjudanden de har för tillfället.

Det som skiljer olika fasta elavtal hos olika elföretag är främst pris, bindningstid, påslag och avgift. En och samma bindningstid kan exempelvis ha stora skillnader i kostnad beroende på vilket elföretag man har. Även hur kostnaden fördelas mellan det fasta påslaget och avgiften varierar väldigt.

Vissa elhandelsbolag erbjuder bara bundet pris för de vanligaste bindningstiderna, medan andra är mer flexibla och erbjuder ett större utbud. Det är inte heller alla elbolag som erbjuder säsongsbundna avtal, utan det får man också söka specifikt.

Borde jag binda mitt elavtal?

Vissa erbjudanden innebär en tillfällig nedsatt avgift. Dessa kampanjer är extra attraktiva för hushåll med låg elförbrukning. En låg elförbrukning leder till att den påslaget, d.v.s. den rörliga kostnadsdelen har mindre påverkan på totalkostnad, vilket leder till att fasta kostnaden, avgiften, står för en större andel. Genom att hitta ett erbjudande med sänkt avgift kan man då minimera sin elkostnad.

En annan fördel med en rabatt på sin månads- eller årsavgift är att den är “säker”. Oavsett vad som händer så är den fasta kostnaden lägre. Om något oförutsett händer, ens elförbrukning sjunker drastiskt och man endast har rabatt på påslaget kanske rabatten i slutändan inte alls blir så fördelaktig som man utgått ifrån. Ett sådant scenario behöver man inte tänka på när man har rabatt på avgiften.

Binda elavtal 1,2 eller 3 år?

Vid tecknande av ett elabonnemang erbjuds även andra fördelar med jämna mellanrum. Dessa kan vara t.ex. gåvor eller presentkort. Gåvorna har ett angivet värde, men som med alla saker kan det vara olika värt för olika hushåll. Om man som ny kund får en matkasse som del av ett erbjudande, har det inte samma värde för alla kunder utan vissa hushåll har mer intresse av en matkasse och andra betydligt mindre. Gåvor kombineras ofta med andra rabatter, då endast en gåva troligtvis anses för specifikt och nischat för att kunna locka en större kundgrupp.

Detsamma gäller även för presentkort, då de kan vara till specifika affärer som vissa hushåll brukar handla i eller gärna åker till, medan andra hushåll inte har något behov alls. Därav är värdet av presentkorten också väldigt olika, och något som man självklart får ta hänsyn till i valet av erbjudande för elavtal.

Vanliga frågor och svar om el

Att låsa elpriset innebär helt enkelt att ha ett elavtal med fast pris. Detta då fast pris betyder att man har ett elabonnemang där man har låst elpris till samma kostnad för varje kWh el man förbrukar, oavsett mängd och utan hänsyn till hur elpriset rör sig på elmarknaden. Detta är ett sätt för hushåll med små marginaler att försäkra sig mot stora upp- och nedgångar av deras elräkningar. 

Oavsett om man bor i lägenhet eller villa finns ett intresse av så låg elkostnad som möjligt. För hushåll boende i villa är däremot elförbrukningen generellt betydligt högre än i en lägenhet. Detta kan innebära en större belastning för villaägare med rörliga elavtal ifall elpriserna stiger kraftigt, och något dessa hushåll måste ha med i en kalkyl. Klarar hushållet av varierande elräkningar, har dock rörligt elabonnemang varit billigast historiskt.

På Billigtelavtal.com använder vi cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du också vår cookiepolicy